تاثیرات فرآیند پیش هیدراتاسیون بر خواص بتن

//تاثیرات فرآیند پیش هیدراتاسیون بر خواص بتن

با توجه به تاثیر انواع سیمان و افزودنی ها بر مقاومت سنگ مصنوعی، در این مقاله سعی شده است، تاثیر شرایط نگهداری سیمان در خواص آن مورد بررسی قرار گیرد. از آنجاییکه سنگ مصنوعی ترکیبی از سیمان، آب، روان کننده ، پودر سنگ، شن، ماسه ، رنگ پودری و سایز افزودنی ها مثل رزین پلی کربوکسیلات می باشد ، درصد و میزان مصرف،  همچنین کیفیت مواد مصرفی، بر کیفیت و مقاومت سنگ مصنوعی تولید شده تاثیر گذار خواهد بود .

ابتدا به تعریف فرآیند هیدراتاسیون می پردازیم :

فرآیند هیدراتاسیون به فرآیند شیمیایی بین آب و سیمان اطلاق می گردد.

فرآیند پیش هیدراتاسیون، واکنش سیمان با بخار آب در هوا می باشد که منجر به هیدراتاسیون جزیی و کربناسیون در سطح سیمان می شود. عواملی که بر میزان فرآیند پیش هیدراتاسیون تاثیرگذار می باشند ، درجه حرارت، رطوبت نسبی، زمان ماند، دانه بندی ذرات سیمان می باشند. سیمان پرتلند که تاریخچه طولانی در تولید بتن دارد ، ممکن است در حین فرآیند تولید و حمل و نقل دستخوش فرآیند هیدراتاسیون شود.

خواص سیمان ممکن است با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف، شرایط نگهداری و ذخیره ، دستخوش تغییرات غیر قابل پیش بینی شود. هرگونه واکش غیر ارادی سیمان، باعث کاهش نیروی ترمودینامیکی و متعاقبا کاهش میزان واکنش با آب می شود. به موجب آن واکنش پذیری سیمان کاهش یافته و در نهایت به کاهش غیر قابل انتظار در سرعت سخت شوندگی و مقاومت بتن یا سنگ مصنوعی خواهد داشت .

یا توجه به مطالب ارایه شده ؛ جهت تولید سنگ مصنوعی با کیفیت بالا، علاوه بر دقت در نوع سیمان ، شرایط حمل و نقل و نگهداری سیمان می تواند بر کیفیت سیمان تاثیرگذار باشد