خط تولید سنگ مصنوعی

/, تولید/خط تولید سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی با دو روش دستی و اتومات تولید می شود. تفاوت عمده این دو روش در ظرفیت محصول نهایی می باشد. در روش تولید دستی روزانه حداکثر 100 مترمربع سنگ مصنوعی تولید می شود در حالی که در با سیستم اتومات این ظرفیت به 350 مترمربع افزایش می یابد. در ادامه فیلم خط تولید دستی و اتومات تولید سنگ مصنوعی شرکت کیمیا صنعت ارائه شده است.

خط تولید دستی سنگ مصنوعی خط تولید اتومات سنگ مصنوعی

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.