راه های افزایش مقاومت سنگ های مصنوعی

//راه های افزایش مقاومت سنگ های مصنوعی

– استفاده از نسبت سیمان به ماسه مناسب
– استفاده از ماسه کوهی و رودخانه بدون نمک و خاک بالا
– استفاده از سیمان تیپ ۱ یا ۲
– استفاده از رزین باکیفیت و در صد مناسب
– عدم استفاده از رنگ های بی کیفیت که برای رنگ دهی به مصرف بالای ۲ درصد نیاز دارند.
– از همه مهتر عمل آوری و نگهداری مناسب سنگ پس از پر کردن قالب و تخلیه سنگ از قالب
– استفاده از نسبت آب به سیمان مناسب
– فراهم آوردن شرایط دمایی و رطوبتی مناسب در هنگام خشک شدن

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.