عمل آوری بتن و اهمیت مراحل در طرح اختلاط

/, تولید/عمل آوری بتن و اهمیت مراحل در طرح اختلاط

عمل آوری بتن نقش مهمی در کیفیت نهایی بتن ساخته شده دارد تا آنجا که ترتیب اضافه کردن مواد و همچنین درصد اضافه کردن آب و روان کننده در مراحل مختلف بسیار مهم است.

شاید برای شما هم این سوال مطرح باشد که چرا گاهی با شرایط یکسان کیفیت بتن نهایی مناسب نیست؟

کیفیت ظاهری بتن و اسلامپ آن علاوه بر طرح اختلاط و نسبت آب به سیمان و یا عیار بتن به مراحل افزودن مواد هم حساس می باشد.

برای ما گاهی پیش آمده است که در شرایط یکسان از نسبت مواد و کیفیت یکسان از مصالح اسلامپ نهایی بتن  مناسب نیست. بنابراین باید دقت داشت که علاوه بر طرح اختلاط و مواد مصرفی نحوه اختلاط و همچنین ترتیب اضافه نمودن مصالح هم در کیفیت بتن موثر است.

باید توجه داشت که اضافه کردن آب و افزودنی های بتن از جمله رزین یا روان کننده های بتن زمانی در کیفیت بتن ثر مثبت دارد که رطوبت کافی در ماسه و سیمان رسیده باشد در غیر اینصورت ممکن است کیفیت بتن نهایی و عملکردی که از آن انتظار دارید حاصل نشود. برای اطمینان از اینکه به ماسه و سیمان رطورت کافی رسیده است می توانید مقداری از ملات را در دست خود مشت کرده و با باز کردن مشت چنانچه ملات همانطور در عکس نشان داده شده است از هم نپاشید رطوبت برای افزودن سایر افزودنی ها آماده است.

میکسر و نوع پره های آن در اختلاط نهایی بتن بسیار موثر است.